Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 og lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Solrød Kommune.

Lokalplanområdets placering i kommunen.

Formålet med lokalplanen er:

1.1

At sikre, muligheden for at etablere faciliteter til offentlige formål i form af daginstitution. 

1.2

At sikre, at bygninger opføres under hensyntagen til ejendommens placering i det åbne land. 

Redegørelse til § 1.2

Traditionelt set har bebyggelsen i det åbne land ligget langs områdets veje, og ikke trukket tilbage på grunden mod det åbne land. Ny bebyggelse placeres med associationer til en typisk gårdstruktur med længer, der ikke nødvendigvis er sammenbyggede men i tilknytning til hinanden således, at bebyggelsen ikke fremstår fritstående/løsrevet. Dette af hensyn til ejendommens beliggenhed i et bevaringsværdigt kulturmiljø med rødder i blokudskiftningen og landbrugsdrift. Hensynet nævnt i § 1.2 bunder i et ønske om, at bebyggelsen får en "gårdæstetik" i forhold til udformning og placering, hvilket understøttes af bestemmelserne i §§ 6-7. 

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnummer og vejlitra: 

10e Havdrup By, Havdrup

samt alle parceller, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2

Området er og forbliver landzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som vist på kortbilag 3. 

2.4

Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse, belysning og anlæg (såsom legefaciliter, sheltere, bålhytter) og terrænreguleringer i landzonen, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse (bonusvirkning), jf. § 35, stk. 1, jf. § 15, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 01/07/2020).

2.5

Mindre bygninger og anlæg syd for byggelinjen på 50 meter er ikke omfattet af bonusvirkning i § 2.4. Eventuelle landzonetilladelser til mindre bygninger og anlæg skal gives et vilkår om nedrivning af hensyn til muligheden for at realisere omfartsvejen. Skulle arealreservationen blive aflyst, vil § 2.4 gælde for hele lokalplanområdet. 

Delområde I

3.1

Delområde I skal anvendes til offentlig formål i form af en daginstitution. Delområde I fremgår af kortbilag 3. 

3.2

Der er en arealreservation til en fremtidig omfartsvej i den sydlige del af delområde I. Arealreservationen fremgår af kortbilag 3 og denne del af lokalplanområdet kan derfor anvendes til fremtidig vejanlæg jf. 5.2. 

3.3

Der kan indenfor byggefeltet i delområde I opstilles midlertidige pavilloner til håndtering af akutte behov for institutionskapacitet. Inden opstilling af midlertidige pavilloner skal Solrød Kommune godkende en samlet situationsplan, der forholder sig til adgangsforhold, parkering, udearealer og renovation. Byggefeltet i delområde I fremgår af kortbilag 3. 

Delområde II

3.4

Der skal indenfor byggefeltet i delområde II etableres parkering (til cykel, bil og bus), miljøstation og ind- og udkørsel. Der kan endvidere etableres et busstoppested/buslomme. Delområde II fremgår af kortbilag 3.

Fælles for delområde I og II

3.5

Inden for lokalplanens område må der ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

4.1

Der kan ske mindre udstykninger til eksempelvis transformerstationer, vej‐ og parkeringsarealer, anlæg til regnvandshåndtering og lignende. Udstykning derudover må ikke finde sted.

5.1

Byggemodningsprojekt skal godkendes af vejmyndigheden i Solrød Kommune.

Byggemodningsprojektet skal indeholde:

• Ind- og udkørselsprojekt samt parkeringsprojekt, herunder nødvendige hjørneafskæringer og vendepladser efter principskitse samt belysningsplan.
• Kote- og situationsplan over fremtidigt og naturligt terræn,
• Overordnet afløbsprojekt for både regn- og spildevand.

5.2

Der er i Solrød Kommuneplan 2021 udlagt en arealreservation til en fremtidig omfartsvej (syd om Gl. Havdrup). Arealreservationen har en brede på 4.5 meter på hver side af linjeføringen jf. kortbilag 3.  

5.3

Der skal anlægges minimum 25 p-pladser til betjening af daginstitutionen. Heraf minimum 2 handicappladser. Jf. dog § 5.6. Der skal etableres en vendeplads.  

5.4

Der skal anlægges en busparkeringsplads. Der kan etableres et busstoppested eller buslomme ved Skolevej.

5.5

Såfremt der etableres mere end 90 normerede institutionspladser, skal antallet af parkeringspladser i lokalplanområdet øges. Antal yderligere parkeringspladser fastsættes ud fra en, af Solrød Kommune, konkret vurdering.

5.6

Ved etablering af mere end 10 parkeringspladser skal der etableres mindst 1 ladestander og mindst hver femte parkeringsplads skal forberedes til ladestandere.

Redegørelse til § 5.6
Ifølge ladestanderbekendtgørelsen skal der ved nybyggeri (som ikke er beboelse) med mere end 10 parkeringspladser, skal der etableres min. én ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget samt forberedes til elladestandere ved hver femte parkeringsplads.

6.1

Den maksimale bebyggelsesprocent for området er 4. Transformerstationer mv. til områdets forsyning, samt mindre bygninger såsom bålhytte, legehus og lignende med tilknytning til områdets funktioner, kan opføres ud over bebyggelsesprocenten.

Redegørelse til § 6.1

Med mindre bebyggelse menes bygninger under 50 m2, der er nødvendige for ejendommens funktion (på linje med planlovens § 36, stk. 1, nr. 8 (2023)). Se også § 6.6.

6.2

Bebyggelse i delområde I må opføres i maksimalt én etage med udnyttet tagetage og en samlet højde på maksimalt 8,5 meter. 

6.3

Byggefeltet i delområde I, som fremgår af kortbilag 3, skal anvendes til bebyggelse til offentlig formål i form af daginstitution.

6.4

Der kan opstilles pavilloner i en midlertidig periode i situationer med akut behov for institutionskapacitet. Der kan opføres mindre bygninger såsom bålhytte, legehus og lignende der vurderes nødvendige for ejendommens funktion samt indrettes lege- og opholdsarealer i hele delområde I.

6.5

Miljøstation i delområde II må opføres i en samlet højde på maksimalt 4 meter.

Vejbyggelinje mod Skolevej

6.6

Der fastsættes en vejbyggelinje på 6 meter fra vejskellet til Skolevej. Der kan mellem vejskel og vejbyggelinjen etableres vej- og trafikanlæg. Ny bebyggelse (herunder bålhytter, shelter, legehuse og lignende) må ikke opføres mellem vejskel og vejbyggelinjen. Vejbyggelinjen fremgår af kortbilag 3.

Vejbyggelinje til eventuel omfartsvej

6.7

Der fastsættes en vejbyggelinje på 4,5 meter på begge sider af arealreservationens linjeføring til en eventuel fremtidig omfartsvej. Der kan inden for vejbyggelinjen etableres vej- og trafikanlæg (omfartsvej). Vejbyggelinjen fremgår af kortbilag 3.

Byggelinje mod sydligt markskel

6.8

Der fastsættes en byggelinje på 50 meter fra ejendommens sydligste skel. Ny bebyggelse må ikke opføres mellem markskel og byggelinjen. Undtaget er mindre bygninger såsom udhuse, bålhytter, legehuse og lignende såfremt disse tillades på vilkår om nedrivning, hvis omfartsvejen skal effektueres. Byggelinjen fremgår af kortbilag 3. 

7.1

Tage skal udformes som symmetriske sadeltage i tegl eller strå. Dette gælder også ved tilbygning. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 40 og 50 grader. Garager, udhuse, overdækninger, drivhuse o. lign. mindre bygninger må udføres med anden taghældning og form (end sadeltag).

Redegørelse til § 7.1

Traditionelt set har bebyggelsen i det åbne land ligget langs områdets veje, og ikke trukket tilbage på grunden mod det åbne land. Ny bebyggelse placeres med associationer til en typisk gårdstruktur med længer, der ikke nødvendigvis er sammenbyggede men i tilknytning til hinanden således, at bebyggelsen ikke fremstår fritstående/løsrevet. Dette af hensyn til ejendommens beliggenhed i et bevaringsværdigt kulturmiljø med rødder i blokudskiftningen og landbrugsdrift. Hensynet nævnt i § 1.2 bunder i et ønske om at bebyggelsen får en "gårdæstetik" i forhold til udformning og placering, hvilket understøttes af bestemmelserne i §§ 6-7. 

7.2

Der må ikke anvendes reflekterende materialer. Glanstallet må ikke overstige 30.

7.3

Facader skal fremstå i bindingsværk eller som mur i lys gul eller røde tegl (mursten), pudset, filtset, vandskuret eller malet/kalket mur. Overfladebehandlede facader skal fremstå som kalkfarver eller lignende silikatmaling i farverne hvid eller lys gul (okker eller jernvitriol).   

7.4

Vinduer skal udformes som højformat med sidehængte, to-rammede vinduer med lodpost, eventuelt sprosseopdelt.

7.5

Aftrækskanaler, ventilationsanlæg og øvrige tekniske anlæg skal udformes, så de er en integreret del af bygningens arkitektur.

7.6

Skiltning må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skilteregler og kræver Byrådets tilladelse.

7.7

Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, tilpasses tagfladen eller følge hældningen på tagfladen.

8.1

Indretning af lege- og opholdsarealer med evt. terrænbearbejdning skal godkendes af Solrød Kommune.

8.2

Der skal der etableres en afskærmet miljøstation som oplagsplads for affald til genbrug i delområde II. Miljøstationen skal etableres i henhold efter de til enhver tid gældende regulativer for erhvervsaffald.

8.3

Terrænregulering må kun ske med rent jord, og flytning af jord skal ske i overensstemmelse med Jordforureningsloven.

Hegn

8.4

Der kan ske opsætning af trådhegn, hvis det understøtter områdets anvendelse. 

Bevaringsværdige træer

8.5

De tre træer markeret på kortbilag 3 må ikke fældes eller væsentligt beskæres uden Solrød Kommunes godkendelse.

Belysning

8.6

Belysning på interne arealer og vejforløb kan have en højde på op til 4 m med nedadrettet lyskegle.

9.1

Området skal forsynes med vand fra Havdrup Vandværk.

9.2

Området skal forsynes med individuel varme baseret på vedvarende energi. Der kan etableres en mindre fælles varmeforsyningsløsning baseret på vedvarende energi.

9.3

Der må ikke etableres minivindmøller eller lignende i lokalplanområdet.

9.4

Der er ikke etableret et regnvandssystem i området. Befæstelsesgraden i lokalplanområdet bør ved nyt byggeri og belægningsarbejde overholde Solrød Kommunes Spildevandsplan.

Redegørelse til § 9.4

Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand der forventes at blive afledt til afløbssystemet og for den maksimale del af arealet, der må befæstes (tildækkes) og dermed aflede regnvand til kloaksystemet uden forsinkelse eller tilbageholdelse. I befæstelsesgraden indgår også bebyggede/overdækkede arealer. Se Solrød Kommunes Spildevandsplan for nærmere uddybning.
Det betyder, at maksimalt 10 % af det regnvand der lander på det areal, som lokalplanområdet dækker, må afledes uforsinket til den offentlige regnvandskloak. Hvis dette ikke kan overholdes, skal vandet, der falder på grunden, forsinkes eller afledes på alternativ vis, eksempelvis ved nedsivning.
Rent overfladevand fra terrasser og tagflader bør, hvor det er muligt, nedsives på egen grund eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

9.5

Inden for lokalplanområdet kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg for områdets forsyning, f.eks. miljøstationer, transformerstationer, anlæg til regnvandshåndtering og lignende.

10.1

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

11.1

Inden ibrugtagning af bebyggelsen skal miljøstation, parkeringsareal, ind- og udkørsel, opholds- og legearealer være etableret og godkendt af Solrød Kommune jf. §§ 5 og 8.

11.2

Udført byggemodningsarbejde kræver ibrugtagningstilladelse meddelt af Solrød Kommune.

Midlertidige retsvirkninger mens planen er i forslag

12.1

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må lokalplanområdet ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter §17 i Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Retsvirkninger efter planen er vedtaget

12.2

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af matrikler omfattet af denne lokalplan kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Mere væsentlig afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Når fristen for fremsendelsen af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.