Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 og lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Solrød Kommune.

1.1

Lokalplanen har til formål at bevare områdets nuværende karakter og udtryk som boligområde.

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matrikelnumre:
18e, 18m, 18t, 18v, 18x, 18y, 18z, 18ø, 18aa, 18ab, 18ac, 18ae, 18af, 18ag, 18ah, 18ak, 18al, 18am, 18ao, 18bg, 18bh, 18bv, 18bæ, 18cb, 18cl, 18cm, 18cn, 18cp, 18cq, 18cr, 18ct, 18cu, 18cx, 18cy, 18cæ, 18cø, 18da, 18dd, 18de, 18df, 18di, 18do, 18dp, 18eg, 18eh, 18ei, 18el, 18em, 18en, 18eo, 18eq, 18er, 18es, 18et, 18eu, 18ev, 18ex, 18ey, 18fo, 18fp, 18fs, 18gh, 18i, 18hz, 18hæ, 18ia, 18ib, 18ic, 18if, 18ig, 18kh, 18ki, 18kk, 18os, 18ot, 18ou, 18ov, 18ox, 18oy, 18oz, 18oø, 18pa, 18pb, 18pc, 18pd, 18pe, 18pf, 18pg, 18pk, 18vv, 18xm, 21ad, 21ae, 21af, 21ak, 21am, 21ao, 21ap, 21aq, 21ar, 21as, 21at, 21au, 21av, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21ac, 21bd, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bm, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21br, 21bs, 21bt, 21bv, 21bx, 21by, 21bø, 21ca, 21ei, 25b, 25p, 25q, 25r, 25s, 25t, 25u, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 25ø, 25aa, 25ab, 25ac, 25ad, 25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25ak, 25al 25am, 25an, 25ao, 25ap, 25aq, 25ar, 25as, 25at, 25au, 25av, 25ax, 25ay, 25az, 25aæ, 25aø, 25ba, 25bb, 25bc, 25bd, 25be, 25bf, 25bg, 25bh, 25bi, 25bk, 25bl, 25bm, 25bn, 25bo, 25bp, 25bq, 25br, 25bs, 25bt, 25bu, 25bv, 25bx, 25bæ, 25bø, 25ca, 25cb, 25ec, 27p, 27bn, 28h, 28k, 28l, 28m, 28n, 28o, 28p, 28q, 28r, 28s, 28t, 28u, 28v, 28x, 28y, 28z, 28æ, 28ø, 28aa, 28ab, 28ac, 28ad, 28ae, 28af, 28ag, 28ah, 28ai, 29f, 29h, 29i, 29k, 29l, 29m, 29o, 29q, 29q, 29r , 29an, 30a, 30i, 30k, 30l 30m, 30n, 30o, 30p, 30q, 30r, 30s, 30t, 30u, 30v, 30x, 30y, 30z, 30æ, 30ø, 30aa, 30ab, 30ac, 30ad, 30ae, 30af, 30ag, 30ah, 30ai, 30ak, 30al, 30am, 30an, 30ap, 30bc, 30bk, 36n, 36o, 36p, 36q, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36x, 36y, 36z, 36æ, 36ø, 36aa, 36ab, 36ac, 36ad, 36ae, 36af, 36ag, 36ah, 36ai, 36ak, 36al, 36am, 36an, 36ao, 36ap, 36aq, 36ar, 36as, 36at, 36au, 36av, 36ax, 36ay, 36az, 36aæ, 36aø, 36ba, 36bb,  49bp, 57ay alle Solrød By, Solrød samt del af umatrikuleret baneareal.

2.2

Området er beliggende i byzone og forbliver i byzone.

3.1

Området må anvendes til boligformål og må kun bestå af fritliggende enfamilieshuse.

Området må desuden anvendes til offentlige formål i form af daginstitutioner.

Der må i området ikke opføres dobbelthuse.

På hver ejendom må der kun opføres én bolig.

Redegørelse til § 3.1
Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke medfører gener i form af støj, luftforurening, lugt mv.

Byrådet kan tillade, at der i boligen drives en sådan erhvervsvirksomhed,som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

  • at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejdere. Der er dog mulighed for medhjælp i form af regnskabsassistance, rengøring o.lign.
  • at virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,
  • at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende,
  • at virksomheden ikke medfører behov for parkering, udover hvad der er plads til på den pågældende ejendom/parcel.
    Derudover må boligen ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Forbud mod spillehaller

3.2

Inden for lokalplanens område må der ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

Redegørelse til § 3.2

For at opretholde Byrådets politik for spillehaller blev der i 2019 udarbejdet en temalokalplan om forbud mod etablering af spillehaller i Solrød Kommune (lokalplan 703.1).

Forbuddet indarbejdes i denne lokalplan, hvorefter temalokalplanen (703.1) kan aflyses for det område, som denne lokalplan omfatter. Se eventuelt § 12.2 i denne lokalplan. 

4.1

Efter arealopdeling, udstykning og andre matrikulære ændringer skal grundene have et areal på mindst 700 m2 og en bredde på mindst 18,5 meter.

5.1

Lokalplanområdets nuværende vej- og stistruktur fastholdes.

Byggelinjer

5.2

Langs alle veje og stier pålægges byggelinjer i en afstand af 2,5 m fra vejskel. Der må inden for byggelinjen ikke opføres beboelsesbygninger.
Sekundært byggeri kan etableres 1 m fra vejskel til tagudhæng. Arealet mellem vej- og stiskel og byggelinje må ikke anvendes til nogen form for byggeri, dog kan der etableres ét legehus, pr. matrikel på højst 6 m2 og en maksimal højde på 1,80 m.

Parkering

5.3

Ved opførelse af nye boliger inden for lokalplanområdet skal der udlægges areal til parkering på egen grund, svarende til mindst to parkeringspladser pr. bolig.

6.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte ejendom inklusiv den del af ejendommens grundareal, der i matriklen er udlagt til vej.

6.2

Bygningerne må opføres med maksimalt én etage med udnyttet tagetage.

6.3

Boliger må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter, og må ikke gives en højde, der overskrider det skrå højdegrænseplan, som er 1,4 x afstanden til naboskel. For garager, carporte og lignende mindre bygninger gælder dog bygningsreglementets højdebestemmelser.

Bygningernes facadehøjde, inkl. eventuel trempel på maksimalt 1 m, må ikke overstige 4,0 m målt fra terræn eller et niveauplan fastsat af Solrød Kommune til skæringen mellem ydermur og tagflade.

Redegørelse til § 6.3

Det skrå højdegrænseplan i forhold til afstanden til naboskel er illustreret nedenfor.

6.4

Tagterrasser må maksimalt have et areal på 15 m2.

Sekundær bebyggelse

6.5

Sekundær bebyggelse, f.eks. carporte, skure, legehuse mv., kan opføres indtil en afstand til vej- og stiskel af 1,0 m. Disse må maksimalt have en højde på 2,5 meter. Bygningsreglementets regler for bebyggelse i skel (BR18) skal i øvrigt overholdes.

Inden for arealet mellem vej- og stiskel og byggelinjen må der dog opføres maksimalt ét legehus på hver matrikel. Dette må maksimalt gives en størrelse på 6 mog må ikke være højere end 1,80 m, jf. §5.2.

Tage

7.1

Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer. Alle tagmaterialer skal have en glansværdi under 25.

Redegørelse til § 7.1

Glanstallet er et udtryk for, hvor meget lys, der reflekteres fra en overflade. Glanstal 25 betyder, at 25% af lyset reflekteres tilbage til omgivelserne.

Solenergianlæg

7.2

Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på taget udføres, så de flugter med bygningens tagflade.

Skilte

7.3

Skiltning må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skilteregler og kræver Byrådets tilladelse.

Redegørelse til § 7.2

Retningslinjer for skiltning (skilteregler) fremgår af Solrød Kommuneplan 2021 (pr. 2023), og lokalplanområdet skal følge retningslinjerne for skiltning i boligområder i byzone.

Områder med fortrinsvist beboelse er mere følsomme overfor skiltning, reklamering og belysning. Det skal derfor tilstræbes, at skiltning udføres diskret uden at være til ulempe for omboende. 

Hegn

8.1

Det er tilladt at opføre både faste og levende hegn. Disse må maksimalt have en højde på 1,80 m.

Faste hegn mod vejskel, som beplantes, skal ligge 30 cm. inde på egen grund.

Oplag

8.2

Køretøjer over 3.500 kg må ikke parkeres på privat grund.

På egen grund tillades parkering af én indregistreret campingvogn, lige som trailer samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende tillades opbevaret på den del af grunden, som ikke er udlagt som vej.

Terrænregulering

8.3

Terrænregulering må kun ske med rent jord, og flytning af jord skal ske i overensstemmelse med Jordforureningsloven. Regulering på den enkelte grund på indtil +/‐ 0,3 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m tillades. Yderligere terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Solrød Kommune, da målet er at fastholde det eksisterende terræn.

9.1

Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a. Der er desuden tilslutningspligt til offentlig kloak.

Håndtering af regnvand

9.2

Befæstelsesgraden i lokalplanområdet skal ved nyt byggeri og belægningsarbejde overholde spildevandsplanen for Solrød Kommune.

Redegørelse til § 9.2

Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand der forventes at blive afledt til afløbssystemet og for den maksimale del af arealet, der må befæstes (tildækkes) og dermed aflede regnvand til kloaksystemet uden forsinkelse eller tilbageholdelse. I befæstelsesgraden indgår også bebyggede/overdækkede arealer.

Det betyder, at maksimalt 40 % af det regnvand der lander på det areal, som lokalplanområdet dækker, må afledes uforsinket til den offentlige regnvandskloak. Hvis dette ikke kan overholdes, skal vandet, der falder på grunden, forsinkes eller afledes på alternativ vis, eksempelvis ved nedsivning.

Rent overfladevand fra terrasser og tagflader bør, hvor det er muligt, nedsives på egen grund eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Terrasse-, grus- og grønne arealer kan ved større regnskyl også aflede regnvand til den offentlige regnvandskloak, og bidragene fra denne type overflader skal derfor medregnes i den samlede befæstelsesgrad.

Der kan findes yderligere information om befæstelsesgrad i Solrød Kommunes Spildevandsplan 2014-2026 eller ved at kontakte Solrød Kommune.

9.3

Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød Kommunes regler for placering og udformning.

Retningslinjer for antenner og paraboler fremgår af Solrød Kommuneplan 2021 (pr. 2023).

9.4

Ved væsentlig ombygning eller genopførelse (fx efter brand) skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.

Redegørelse til § 9.4

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside (pr. 2023).

10.1

Boliger og øvrig bebyggelse skal sikres et acceptabelt støjniveau ved afskærmning mod trafikstøj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes.

11.1

Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal denne være tilsluttet vandforsyning og spildevandsanlæg, jf. §9. Der skal desuden være anlagt parkeringsareal, jf. §5.

12.1

Lokalplan 315.3 for Solvænget aflyses helt med vedtagelsen af denne lokalplan.

12.2

Lokalplan 703.1 Forbud mod spillehaller aflyses for det område som denne lokalplan vedrører, idet der henvises til § 3 nærværende lokalplan.

13.1

Inden for lokalplanområdet er alle ejere af ejendomme, som er beliggende ved private fællesveje forpligtet til medlemskab af (eksisterende) grundejerforening.

Midlertidige retsvirkninger, mens planen er i forslag

14.1

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må lokalplanområdet ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter §17 i Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsendelsen af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.

Retsvirkninger efter endelig vedtagelse

14.2

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af matrikler omfattet af denne lokalplan kan fortsætte som hidtil.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Mere væsentlig afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.