Baggrund og høring

Resultat af offentlig høring 

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i perioden fra den 12. maj til den 9. juni 2023, begge dage medregnet.

Lokalplanen var i supplerende høring i perioden fra den 21. september til den 12. oktober 2023, begge dage medregnet. Der blev afholdt borgermøde i den 2. oktober 2023.

Ved høringsperiodens udløb var indkommet i alt 6 skriftlige bemærkninger og ændringsforslag, som har givet anledning til følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • 5.2 samt §6.3 ændres, så der tillades sekundært byggeri inden for vejbyggelinjer, dog i en afstand af min. 1 meter fra vej- og stiskel i op til 2,5 meters højde, da dette følger Bygningsreglementets bestemmelser. Legehuse på max. 6m2 og max. 1,8 m høje tillades dog i vej- og stiskel.
  • Medlemspligt til grundejerforening (§13) ændres til kun at omfatte ejendomme ved private fællesveje.
  • Der tilføjes §7.1 om, at der ikke må anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer (glanstal max 25).