Høring

Forslaget til lokalplan var i offentlig høring i perioden 12. maj til 9. juni, begge dage medregnet. Lokalplanforslaget sendes i supplerende høring i perioden fra den 21. september til den 12. oktober 2023.
Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget mandag den 2. oktober kl. 17.00 på Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. 

 

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger, mens planen er i forslag
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må lokalplanområdet ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter §17 i Lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsendelsen af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.

Retsvirkninger, når planen er vedtaget
Ejendomme inden for lokalplanområderne må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må
etableres forhold, der er i strid med planen.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.