Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 og lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Solrød Kommune.

Lokalplanens formål er:

1.1

At sikre muligheden for opførelse af faciliteter til Jersie Privatskole.

1.2

At sikre, at skolen opføres med en udformning og materialevalg, der underbygger eksisterende bebyggelse i landsbyen og dennes byggetradition.

1.3

At sikre, at der etableres rekreative friarealer i området, så som boldbane, grønne områder samt lege- og opholdsarealer.

1.4

At sikre vej- og stiforbindelse til og fra lokalplanområdet samt etablering af parkeringspladser.

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 8b, Jersie By, Jersie samt alle matrikler, der efter datoen for vedtagelsen af den endelige lokalplan udstykkes fra den nævnte ejendom.

2.2

Med lokalplanens vedtagelse overføres området til byzone, jf. Kortbilag 2.

3.1

Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål, som skole og daginstitution, med tilhørende idrætsfaciliteter og skole-fritidsordning.

3.2

Lokalplanområdet opdeles i de i Kortbilag 4 angivne byggefelter og delområder.

I delområde I skal der opføres faciliteter til klasseværelser, fag-, fælles- og personalefaciliteter mv.

I delområde II kan der opføres sportshal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Frem til opførelsen af sportshallen, eller såfremt der ikke opføres sportshal, underlægges delområdet samme bestemmelser som Delområde III.

Delområde III skal anvendes til sportsplads og rekreative formål, lege- og opholdsområder, vej- og parkeringsanlæg og anlæg til håndtering af regnvand.

3.3

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformer-, pumpestationer og lignende tekniske anlæg til områdets forsyning.

3.4

Inden for lokalplanens område må der ikke etableres spillehaller.

4.1

Der kan ske mindre udstykninger til eksempelvis transformerstationer, vej- og parkeringsarealer, anlæg til regnvandshåndtering og lignende. Udstykning derudover må ikke finde sted.

Byggemodningsprojekt

5.1

I forbindelse med byggemodningen skal der indsendes et vejprojekt til Solrød Kommunes godkendelse, indeholdende:

  • Vej-, sti- og parkeringsprojekt, herunder nødvendige hjørneafskæringer, vendepladser, befæstelse samt belysningsplan og afvandingsprojekt.
  • Kote- og situationsplan for fremtidigt terræn.
  • Afledningsprojekt for spildevand.
  • Beplantningsplan.

Veje

5.2

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Åsvej, jf. Kortbilag 4.

5.3

Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer og sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.

5.4

Overkørslen fra Åsvej skal udlægges i 10 meters bredde såfremt der kun er tale om indkørsel/udkørsel for motorkøretøjer. 

Efter Solrød Kommunes godkendelse af en konkret ansøgning kan der etableres separat ind- og udkørsel til området. Overkørsler skal da anlægges i minimum 3 meters bredde.

5.5

Veje skal anlægges i minimum 6 meters bredde for dobbeltrettede veje.

Stier

5.6

Fællessti skal etableres adskilt fra vej jf. Kortbilag 4, i min. 2,5 meters bredde.

Parkering

5.7

Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr. 4 elever, se redegørelse, dog minimum 34 pladser, ud fra principperne i Kortbilag 4 og 5. Såfremt der etableres flere end 34 pladser kan disse etableres på arealet nord for den i kortbilaget markerede parkeringsplads.

Heraf skal minimum 3 pladser anlægges som handicapparkering, hvoraf 1 plads skal være til handicapbus.

Der skal endvidere sikres parkeringsmulighed for skolebus.

Redegørelse til § 5.7

Der skal anlægges 1 parkeringsplads pr 4 elever, som skolen har plads til. Det vil sige at det er elevkapaciteten, ikke det faktiske elevantal, som bestemmer antallet af parkeringspladser.

5.8

Parkeringspladser skal udføres i permeabel belægning. Undtaget herfra er handicappladser.

Parkeringspladser skal anlægges med en størrelse på 2,5 x 5 meter efter princippet vist på Figur 1.

Handicappladser skal tilsvarende anlægges  i 3,5 x 5 meter samt 4,5 x 8 meter for plads til handicapbus.

Figur 1: Princip for udformning af parkeringspladser (Kilde: Vejdirektoratet 2018, Håndbog - Anlæg for parkering og standsning i byer).

5.9

Der skal sikres mulighed for afsætning/opsamling for skolebus inden for parkeringsområdet.

Der skal sikres afsætningsmuligheder (kiss-and-ride) hvor biler kan holde i meget kort tid.

5.10

Vejbelysning skal ske med en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 meter og med nedadrettet lyskegle.

5.11

Belysning af stier skal ske med lav pullertbelysning med nedadrettet lyskegle.

Elladestander

5.12

Der skal etableres minimum 1 elladestander. Desuden skal der forberedes til elladestander for hver 5. parkeringsplads.

Cykelparkering

5.13

Der skal etableres cykelparkering til minimum 1/3 af elevantallet, dog minimum 50 cykler.

Minimum 50% af pladserne skal udføres med overdækning.

6.1

Den maksimale bebyggelsesprocent for området er 30.

Transformerstationer mv. til områdets forsyning, samt mindre bygninger så som bålhytte, legehus og lignende i forbindelse med områdets rekreative funktioner, kan opføres ud over bebyggelsesprocenten.

6.2

Bebyggelse skal opføres inden for de i Kortbilag 4 angivne delområder og byggefelter. Uden for disse kan desuden etableres småbygninger jf. §6.3. Bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 2,5 meter.

Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 10 meter fra Yderholmvejs centerlinje plus 1,5 gange højdeforskellen mellem vejniveau og bygningsniveau, jf. tinglyst deklaration af 13. august 1940.

Der må ikke bygges, befæstes, beplantes mv. mindre end 1 meter fra teknikskab med dertilhørende ledninger i lokalplanområdets nord-østlige hjørne, jf. tinglyst deklaration af 13. april 2018.

 

Delområder

6.3

Delområde I opdeles i 2 byggefelter. Inden for byggefelt 1 skal bebyggelse udføres som længebyggeri som vist i Kortbilag 4. Det centrale areal mellem hovedbygningerne og sportshallen, byggefelt 2, kan overdækkes jf. §7.4.

Bebyggelse i Delområde II skal opføres som sportshal med udtryk og dimensioner ud fra principperne i Bilag 6 samt jf. §§7.5 og 7.6. 

I Delområde III skal der etableres miljøstation, jf. § 9.3 og cykelparkering jf. Kortbilag 4 og §5.12. Derudover kan der opføres småbygninger, så som bålhytter og legehuse samt bygninger af teknisk art til områdets betjening.

Bygningshøjde

6.4

For byggefelt 1 gælder, at bebyggelse ikke må overstige 8,5 meter i forhold til et fastsat niveauplan. Niveauplanet fastsættes af bygningsmyndigheden.

Højden på bebyggelse i byggefelt 2 må ikke overstige facadehøjden på bebyggelse i byggefelt 1.

Bygningshøjde i Delområde II må ikke overstige 5 meter + afstand til skel, dog maks. 8,5 meter. Sportshallen kan opføres med gulvkote op til 2 meter under terræn.

Småbygninger i Delområde III må have en maks. højde på 3 meter.

Afvigelser fra bebyggelsesplanen

6.5

Byrådet kan tillade enkelte mindre afvigelser fra bebyggelsesplanen vist i Kortbilag 4.

7.1

Bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal opføres i henhold til principperne i Bilag 6 og Figur 5 .

Delområde I

7.2

Facader

Byggefelt 1

Ydervægge i byggefelt 1 skal fremstå som blank mur i tegl, pudset, vandskuret eller filtset murværk. Overfladebehandlet murværk skal fremstå som kalkfarver eller lignende mat silikat
maling i farverne hvid, grå, lys gul (okker eller jernvitriol).

Vinduer, døre, sternbeklædning o.l. skal fremstå ensfarvet i anden farve.

På gavltrekanter kan der opsættes lodrette lameller/lister i træ i henhold til de viste principper på Figur 2.

Figur 2 - Beklædning af gavltrekant

Byggefelt 2

Facader inden for byggefelt 2 skal udføres i træ og glas ud fra principperne i Bilag 6.

Figur 3 - Facader. Mellem gavlene på længebygningerne ses facader i byggefelt 2.

7.3

Vinduer i byggefelt 1 skal udføres i træ som traditionelt fagdelte vinduer med brystning og proportioner, som er afstemt med bygningernes arkitektur og karakter.

Vinduer kan kun tillades i andre materialer, såfremt der sikres en detaljering af rammer og sprosser, så vinduet fremtræder som et traditionelt fagdelt vindue med smalle rammer, sprosser og kitfals/glaslister

To og flerrammede vinduer må udføres uden sprosser, som f.eks. vinduer af dannebrogstypen. Vinduer må ikke have buede glas og skal overfladebehandles med farve, der fremtræder som dækkende oliemaling eller lign. karakter

7.4

Tage

Byggefelt 1

Tage i byggefelt 1 skal udformes som symmetriske saddeltage uden afvalmning. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 og 50 grader.

Taget skal beklædes med uglacerede teglsten eller tagsten i rødlige nuancer.

Tagudhæng må ikke overstige 0,2 m. eksklusiv tagrende. Ved gavle skal taget enten afsluttes med sternbræt eller, såfremt gavle fremstår murede, afsluttes med almindelig forskælling.

 

Byggefelt 2

Der kan etableres fladt tag på arealer, som forbinder længebygningerne i byggefelt 1 og sportshallen i Delområde II.

Taget i byggefelt 2 skal beklædes med tagpap, gummidug eller udføres som grønt tag, beklædt med f.eks. græs eller sedum. Taget skal afsluttes med vandret sternkant og tagdækning skal afsluttes bag sternkant.

Der kan etableres ovenlysvinduer for at sikre tilstrækkelige indendørs dagslysadgang.

Delområde II

7.5

Facaderne i delområde II skal udføres i hvide eller lyse nuancer. De nederste maks. 2,5 meter på facaden kan desuden etableres helt i glas eller med større sammenhængende partier med glas.

Facaden kan desuden beklædes med trælameller eller lignende ud fra principperne i Bilag 6. 

Figur 4 - Facade på sportshal.

7.6

Sportshallen skal opføres med fladt tag og skal beklædes med tagpap, gummidug eller etableres som grønt tag med sedum eller lignende.

Delområde III

7.7

Der må ikke opføres bebyggelse i delområde tre ud over det i §6.3 nævnte samt støjskærm jf. §10.2.

Der må ikke opføres faste genstande eller beplantning i mere end 1 meters højde indenfor det tinglyste oversigtsareal på hjørnet ved Åsvej og Yderholmvej, jf. Kortbilag 4.

Fælles for delområderne

7.8

Facader må ikke belyses med direkte belysning. Belysning på facade må kun ske i forbindelse med indgangspartier og porte.

7.9

Skiltning må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skilteregler og kræver Byrådets godkendelse.

Redegørelse til § 7.9

Retningslinjer for skiltning (skilteregler) fremgår af Solrød Kommuneplan. Inden for lokalplanområdet skal retningslinjerne for landsbyerne følges.

Friarealer

8.1

Der skal etableres opholds- og friarealer i Delområde III svarende til minimum 100% af bygningernes etageareal og ud fra principperne i Kortbilag 5.

Der kan i forbindelse med friarealerne etableres de nødvendige anlæg til håndtering af regnvand, så som forsinkelsesbassiner, åbne render, faskiner eller kassetter. Disse skal så vidt muligt søges integreret i andre funktioner, så som parkeringsplads eller rekreativt anlæg.

8.2

Inden for området i Kortbilag 5 angivet til boldbane skal der etableres faciliteter til fysiske aktiviteter, så som boldbane, legeplads eller lignende. 

Der må ikke befæstes med impermeabel belægning inden for området.

Langs områdets kanter kan der etableres en 1 meter høj og 4 meter bred jordvold, jf. dog §8.5.

8.3

Der skal etableres opholdsarealer med legeredskaber inden for de to "gårdrum" mellem længerne i hovedbygningerne. Herudover skal der etableres et passende antal opholds- og legemuligheder i Delområde III i øvrigt.

Beplantning

8.4

Inden påbegyndelse af byggeriet skal der udarbejdes en samlet plan for beplantning i lokalplanområdet, som Byrådet skal godkende.

Træer fra de to rækker markeret i Kortbilag 3, som fjernes i forbindelse med byggeriet, skal erstattes 1:1,5. Erstatningstræer skal sættes med en minimums stammediamenter på 16-20 cm. og skal så vidt muligt være af hjemmehørende arter. Træerne skal inden fældning besigtiges med henblik på sikring af eventuelle flagermusbestande. Såfremt en bestand konstateres skal sikring af faunapassage indarbejdes i beplantningsplanen.

Terrænregulering og jordflytning

8.5

Inden for lokalplanområdet må der ske generel terrænregulering på +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn jf. dog §§8.1 og 8.2 samt 6.4.

Solrød Kommune kan efter konkret ansøgning tillade terrænregulering på op til 1 meter, i forbindelse med eksempelvis anlæg til regnvandshåndtering.

Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end 0,5 meter.

8.6

Udendørs oplag må ikke finde sted, ligesom campingvogne, både og køretøjer på mere end 3.500 kg. ikke må henstilles indenfor lokalplanområdet.

Undtaget herfra er skolebus tilknyttet privatskolen, som skal parkeres inden for lokalplanområdet, jf. §5.7.

8.7

Der må ikke opføres mini-vindmøller eller lignende inden for lokalplanområdet.

Hegn

8.8

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod Yderholmvej og Åsvej kan etableres hegn i form af hæk i maks. 1,5 meters højde, jf. dog § 6.2.

Langs afgrænsningen mod markerne nord og øst for lokalplanområdet kan der desuden etableres fast hegn i maks. 1,5 meters højde.

9.1

Inden for lokalplanområdet kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg for områdets forsyning, f.eks. miljøstationer, transformerstationer, anlæg til regnvandshåndtering og lignende.

9.2

Der må ikke placeres tekniske anlæg og installationer på tage i Delområde I, byggefelt 1.

For tekniske anlæg og installationer på tage i Delområde I, byggefelt 2 og i Delområde II gælder, at de skal udformes, så de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur. Anlæg og installationer skal placeres minimum 1 meter fra tagets kant.

Miljøstationer

9.3

Der skal fremsendes en plan for udformning og placering af miljøstationer til Solrød Kommunes godkendelse inden opstart af byggemodning. Miljøstationer skal etableres i overensstemmelse med Solrød Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Håndtering af overfladevand

9.4

Den maksimale mulige afledning til regnvandssystemet er 10l/s pr. reduceret hektar.

Overfladevand herudover skal forsinkes på egen grund inden udledning.

Der skal etableres løsninger til håndtering af overfladevand så ovenstående kan overholdes. Dimensionering af løsninger skal godkendes af Solrød Kommune.

 

Redegørelse til § 9.4

Ved løsninger til håndtering af overfladevand/LAR-Løsninger forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område, eksempelvis ved nedsivning, forsinkelse, magasinering, fordampning eller en kombination heraf.

Dette kan ske ved etablering af grønne tage, genanvendelse af regnvand til toiletskyl, anvendelse af gennemtrængelige (permeable) belægninger, regnvandsbassiner, rørbassiner mv.

Forsyning

9.5

Området skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a.

9.6

Lokalplanområdet skal forsynes med varme fra kollektiv varmeforsyning.

Der er tilslutningspligt, men ikke aftagepligt, til kollektiv varmeforsyning.

Derudover kan der etableres vedvarende energiforsyning i lokalplanområdet.

Solceller

9.7

Der kan efter godkendelse fra Solrød Kommune opsættes solceller på taget i Delområde II til bebyggelsens energiforsyning, jf. dog § 9.2.

Antenner og paraboler

9.8

Antenner og paraboler tillades i overensstemmelse med Solrød Kommunes retningslinjer herfor, jf. de generelle rammer i Solrød Kommuneplan.

Opsætning af antennemaster er ikke tilladt i lokalplanområdet.

10.1

Langs lokalplanområdets nordlige og østlige skel skal der etableres/bevares et beplantningsbælte i form at læhegn. Beplantningsbæltet må ikke etableres på en eventuel vold, jf. §8.2. Beplantning langs områdets nordlige afgrænsning må ikke overstige 2 meter i højden, i og med tinglyst servitut herom skal respekteres.

Langs Åsvej og Yderholmvej kan der etableres afskærmende beplantning i maks. 1,5 meters højde. Såfremt den afskærmende beplantning kun etableres ud fra de to "gårdrum" som vist i Kortbilag 4 kan disse etableres i maks. 2 meters højde.

10.2

I lokalplanområdet skal sikres et acceptabelt støjniveau ved afskærmning mod støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes ude, jf. §8.2 og 8.3 og inde, jf. bygningsreglementet.

Udendørs arealer

Langs lokalplanområdets sydlige og vestlige afgrænsning, mod Åsvej og Yderholmvej, kan der efter Solrød Kommune godkendelse af en samlet plan, etableres støjskærme i maks. 2 meters højde, for at sikre støjforholdene. Støjskærme må kun opsættes i et omfang, der er støjmæssigt belæg for. Sikring af de to "gårdrum" kan eksempelvis ske ved opsætning af støjskærm mellem længerne, med principiel placering som vist på Kortbilag 4. Disse kan også etableres som foranstaltning mod støj fra gårdrummene.

Støjskærme skal udføres i gennemsigtige materialer, træ eller en kombination heraf. Træ skal fremstå i natulige farvenuancer.

Bygninger

Ved sikring af indendørs støjniveau skal løsninger indarbejdes i bygningernes struktur, eksempelvis ved støjisolering af facade / vinduer.

 

Støj

11.1

Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj skal overholdes, jf. §10.2.

Ibrugtagningstilladelse

11.2

Inden endelig ibrugtagning af bebyggelsen skal følgende være etableret og godkendt af Solrød Kommune:

  1. Vej- og parkeringsanlæg, jf. §§5.2-5.13.
  2. Opholds- og legearealer, jf. §§8.2 og 8.3.
  3. Miljøstationer, jf. §9.3.
  4. Beplantninger, jf. §8.4.
11.3

Inden ibrugtagning skal området tilsluttes offentligt spildevandsanlæg.

Anlæg til håndtering af regnvand skal desuden være etableret og godkendt af Solrød Kommune, jf. §9.4.

11.4

Inden ibrugtagning skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv varmeforsyning, jf. §9.6.

Delvis ibrugtagning

11.5

Ved etapevis opførelse af bebyggelsen kan Solrød Kommune meddele midlertidig ibrugtagningstilladelse, såfremt de i §§11.1, 11.2, 11.3 og 11.4 nævnte forhold etableres etapevis i et omfang svarende til den (i etapen) opførte bebyggelse - eventuelt som midlertidige faciliteter.

12.1

Ved endelig vedtagelse af lokalplanen aflyses Lokalplan 703.1 for det område, som lokalplanen vedrører, idet der henvises til §3.4 i denne lokalplan.

13.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse af matrikler omfattet af denne lokalplan kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Mere væsentlig afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.