Bestemmelser

I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 og lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område i Solrød Kommune.

billede, der viser lokalplanområdets placering i kommunen.

Lokalplanområdets placering i kommunen.

Lokalplanens formål er:

1.1

At sikre rækkehusbebyggelsens helhedsudtryk fastholdes.

Redegørelse til § 1.1

Rækkehusene må ved ombygning ikke ændres, så den ensartede facade forandres.

Dette betyder, at facadernes helhedsudtryk med murværk, der brydes af vinduesbånd og træbeklædte partier, skal bevares som princip (boligerne).
Tilsvarende skal de murede gavle også fastholdes med det oprindelige murværks udseende.
Dog åbner lokalplanen op for mulighed for udluftning ved badeværelser, enten i form af et mindre gavlvindue eller som lysskakt/ovenlysvindue (alt afhængigt af om der er tale om en bolig ved en endegavl eller en bolig midt i rækken).

Figur 1: Her tegning af den oprindelige facade, set fra indgangsparti/gade.

Figur 2: Her set tegning af den oprindelige facade mod have.


Lokalplanen regulerer ikke farvevalg på træværk eller trælignende materialer. Lige som der også er mulighed for opsætning af markiser i stueetagen, jf. lokalplanens § 7.3.

1.2

At fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende og omfang, herunder også at give mulighed for etablering af udestuer.

Redegørelse til § 1.2

Muligheden for at opføre udestue er et alternativ til at have en overdækket terrasse. Der vil således enten være mulighed for det ene eller det andet, men ikke begge dele.

Udestuen/terrassen skal placeres op ad den eksisterende facade (boligen) og på havesiden af boligen.

Der kan være særlige krav i Bygningsreglementet til afstande til naboskel, fx af hensyn til brandsikkerhed.

1.3

At give mulighed for etablering af afværgeforanstaltninger mod klimarelaterede oversvømmelser på de rekreative fællesarealer, og at anlægget skal have en rekreativ værdi for bebyggelsen.

Redegørelse til § 1.3

Ifølge de generelle rammer i Solrød Kommuneplan 2021 skal der, så vidt det er muligt, indtænkes lokal afledning af regnvand ved udarbejdelse af nye lokalplaner. Denne klimatilpasning skal yderligere give merværdi ved, at der indtænkes flere formål og funktioner i klimatilpasningsprojekterne, så der opnås synergi med den øvrige planlægning i kommunen. I lokalplanlægningen skal der desuden indarbejdes befæstelsesgrad for de pågældende områder i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

En stor del af lokalplanområdet er desuden kortlagt som risikoområde for klimarelaterede oversvømmelser. Der kan derfor blive behov for at etablere afværgeforanstaltninger til sikring mod klimarelaterede oversvømmelser inden for lokalplanområdet. Derfor åbner denne lokalplan op for muligheden for at etablere klimatilpasningstiltag.

2.1

Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikler:

1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø og vejmatriklen "7000bh", alle af Solrød By, Solrød, og alle matrikler, der efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme.

2.2

Området forbliver beliggende i byzone.

Delområder

2.3

Lokalplanområdet opdeles i delområderne I (boligbebyggelsen) og II (fællesarealer med parkering), som vist på kortbilag 2.

Delområde I - Boligerne

3.1

Delområde I må kun anvendes til boligformål, i form af rækkehuse med lodrette lejlighedsskel.

Redegørelse til § 3.1

I boligområder er erhverv i egen bolig tilladt under forudsætning af:

 • At virksomheden drives af beboerne uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejdere.
  Der er dog mulighed for medhjælp i form af regnskabsassistance, rengøring o.lign.
 • At virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af boligejendom og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.
  Fx må virksomheden ikke være til ulempe for de omkringboende og ikke medføre behov for parkering, udover hvad der er plads til på den pågældende ejendom/parcel.

Eksempler på sådanne erhverv er fx frisør, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

Delområde II - Fællesarealer

3.2

Delområde II må kun anvendes til fælles, grønt, rekreativt areal og fælles funktioner for bebyggelsen, såsom fx parkeringspladser.

Fælles for delområderne

3.3

Inden for hele lokalplanområdet kan der etableres afværgeforanstaltninger for klimarelaterede oversvømmelser, fx i form af regnvandsbassiner og lokal afledning af regnvand (LAR).

LAR-anlæg skal integreres som et landskabeligt element med en rekreativ værdi.

Redegørelse til § 3.3

Ved lokal afledning af regnvand (LAR) forstås ethvert tiltag, der har til formål at begrænse eller forsinke regnvandsstrømmen fra et område, eksempelvis ved nedsivning, forsinkelse, magasinering, fordampning eller en kombination heraf. Dette kan fx ske ved anvendelse af gennemtrængelige belægninger, regnvandsbede, regnvandsbassiner mv.

Ifølge de generelle rammer i Solrød Kommuneplan 2021 skal klimatilpasning og LAR-projekter give merværdi ved, at der indtænkes flere formål og funktioner i klimatilpasningsprojekterne.
For lokalplanområdet vurderes, at merværdien for et eventuelt klimatilpasningsanlæg som minimum skal have en rekreativ funktion for bebyggelsen, fx som et landskabselement.

Se i øvrigt redegørelse til § 1.3.

3.4

Inden for området kan der opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg til områdets forsyning.

3.5

Inden for lokalplanens område må der ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.

Redegørelse til § 3.5

For at opretholde Byrådets politik for spillehaller blev der i 2019 udarbejdet en temalokalplan om forbud mod etablering af spillehaller i Solrød Kommune (lokalplan 703.1).

Forbuddet indarbejdes i denne lokalplan, hvorefter temalokalplanen (703.1) kan aflyses for det område, som denne lokalplan omfatter. Se eventuelt § 10.2 i denne lokalplan. 

4.1

Der kan ske mindre udstykninger til eksempelvis transformerstationer og anlæg til regnvandshåndtering og lignende, samt mindre skelreguleringer.

Derudover må udstykning ikke finde sted.

5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra de eksisterende veje Karsemosevej og Klosterparken, som vist på kortbilag 2.

5.2

Til Solrød Byvej må der ikke være direkte adgang fra de tilstødende ejendomme.

5.3

De eksisterende stier skal fastholdes som princip (se kortbilag 2) og med adgang til det omkringliggende, eksisterende stisystem (Bækstien og Veststien).

5.4

Der skal inden for delområde II (fællesarealer) kunne udlægges areal svarende til mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. Pladserne kan kræves anlagt ved behov.

Redegørelse til § 5.4

Ved etablering af nye, større anlæg/parkeringsarealer, kan de nye flader med  belægning udløse krav om alternativ regnvandshåndtering, jf. krav om en maksimal befæstelsesgrad i denne lokalplans § 9.4.

Delområde I - Boligerne

6.1

Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 90 for den enkelte ejendom udlagt til boligformål, dog med undtagelserne nævnt i § 6.3.
Til bebyggelsesprocenten for den enkelte bolig medregnes ikke vejarealer samt boligens andel af det fælles friareal.

Carporte opført for de enkelte ejendomme på parkeringspladser medregnes ikke i bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, da de er opført på fællesarealer (delområde II). 

6.2

På hver ejendom må kun indrettes én bolig i max 2 etager.

Delområde I - Småbygninger

6.3

Til hver bolig kan der på den enkelte ejendom opføres et vindfang på max 7 m² og enten en overdækket terrasse eller en udestue på max 18 m² i overensstemmelse med et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt, uanset om bebyggelsesprocenten kan overholdes.

Derudover kan der til hver bolig opføres op til 20 m² udhuse/overdækninger/drivhuse i forhaver mod vej/sti. Drivhuse af max 5 m² kan også placeres i baghaver.

Overdækkede terrasser og udestuer skal opføres i baghaver, langs eksisterende facade og i en dybde af max 3 meter (målt fra facaden).

Redegørelse til § 6.3

Denne bestemmelse er fastsat for at sikre lokalplanens formål om dels at fastholde bebyggelsens helhedsudtryk samt dels at fastlægge bebyggelsens omfang.

Der findes allerede en række godkendte typeprojekter for bebyggelsen, blandt andet for carporte og to forskellige for vindfang. Grundejerforeningen kan søge om godkendelse af nye typeprojekter hos Solrød Kommune. Nye projekter kan enten erstatte et tidligere typeprojekt eller fungere sideløbende med andre i forvejen godkendte typeprojekter.

Legehuse af normalt omfang kræver ikke byggetilladelse og medregnes ikke i bebyggelsesprocenten. Ved normalt omfang forstås typiske mindre legehuse (egnet til børn), som ikke er hverken særligt højde eller af særligt stort omfang (fx max højde på 1.80 meter og med et areal på max 2-4 m²).

Delområde II - Småbygninger på fællesarealerne

6.4

Den maksimale bebyggelsesprocent for fællesarealerne er samlet på 7 % forbeholdt nødvendige småbygninger for bebyggelsen, fx udhuse som er nødvendige for den fælles drift af de rekreative arealer, og rekreative faciliteter til fælles for bebyggelsen (fx bålhytte) samt én carport (på max 16 m²) pr. bolig.

Carporte skal opføres på parkeringsarealer og må kun ske efter et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt.

Redegørelse til § 6.4

Der findes allerede en række godkendte typeprojekter for bebyggelsen, fx for carporte.

Grundejerforeningen kan søge om godkendelse af nye typeprojekter hos Solrød Kommune. Nye projekter kan enten erstatte et tidligere typeprojekt eller fungere sideløbende med andre i forvejen godkendte typeprojekter.

Byggelinjer

6.5

Der er fastlagt en byggelinje på 20 meter fra vejmidte af Solrød Byvej, som vist på kortbilag 2.

Arealet mellem byggelinje og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse.

Den primære bebyggelse (rækkehuse)

7.1

I delområde I (boligerne) skal den primære bebyggelse (rækkehusene) fortsat fremstå i materialer, der svarer til den eksisterende bebyggelse, som murværk opført i lyse/hvide tegl og partier i træ eller trælignende materiale - dette for at fastholde rækkehusbebyggelsens helhedsudtryk.

Der kan til hver bolig opføres ét vindfang (som nævnt i § 6.3) efter et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt. 

Der kan tillades isat et mindre vindue i de murede gavle i tilknytning til badeværelser i overensstemmelse med et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt.

Redegørelse til § 7.1

Det oprindelige udtryk skal bevares i materialer, som svarer til den eksisterende bebyggelse i Klosterparken (se figur 3 herunder). Dette er for at fastholde rækkehusbebyggelsens helhedsudtryk, som er et af formålene med denne lokalplan.

fotos af eksisterende bebyggelse (2022).

Figur 3: Fotos af eksisterende bebyggelse i Klosterparken. På det nederste billede ses også eksempel på tilladte gavlvinduer.

 

Der findes allerede en række godkendte typeprojekter for bebyggelsen, blandt andet for carporte og to forskellige for vindfang. Grundejerforeningen kan søge om godkendelse af nye typeprojekter hos Solrød Kommune. Nye projekter kan enten erstatte et tidligere typeprojekt eller fungere sideløbende med andre i forvejen godkendte typeprojekter.

Der er mulighed for opsætning af markiser i stueetagen, jf. lokalplanens § 7.3

Grundejerforeningen kan også fastlægge yderligere bestemmelser om farvevalg på træværk og trælignende materialer i sine vedtægter. Foreningen skal i så fald selv håndhæve dette.

7.2

Tag på primær bebyggelse (rækkehuse) skal fortsat udformes som sadeltag med en hældning på 20 grader.

Tag skal udføres i mørkt bølgeeternit eller lignende materiale, så de sammenhængende tage så vidt muligt fremstår ensartede (i materiale- og farvevalg). Dette gælder dog ikke for eventuelle anlæg for udnyttelse af solenergi, som nævnt i § 7.4.

Der kan tillades isat et tagvindue/lysskakt i tagkonstruktionen i forbindelse med badeværelser på 1. sal. Dette skal ske i overensstemmelse med et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt.

Redegørelse til § 7.2

Tagenes form og materiale fastholdes for at sikre rækkehusbebyggelsens helhedsudtryk, som er et af formålene med denne lokalplan.

Tagvinduer/ovenlysvinduer kan tillades placeret nærmere skel end 2,5 meter, hvis de brandsikres tilstrækkeligt (fx BD60). 

7.3

Eventuelle markiser må kun placeres på boligens facade i stueplan mod forhave eller baghave og skal godkendes af grundejerforeningen.

Markiserne skal kunne rulles ind eller klappes sammen, og kan ikke placeres på eventuelle vindfang og udestuer.

Småbygninger

7.4

Småbygninger, som udhuse, skure, overdækninger, carporte, terrasser og udestuer, skal opføres i træ eller trælignende materialer.
På småbygninger i forhaver mod vej og sti skal træbeklædningen og beklædning i trælignende materialer udføres med lodret bræddebeklædning for at sikre bebyggelsens helhedsudtryk. 

Vindfang skal opføres efter godkendt typeprojekt.

Udestuer kan desuden udformes med glaspartier.

Redegørelse til § 7.4

For at sikre bebyggelsens helhedsudtryk, som er et af formålene med denne lokalplan, stilles der krav om småbygningernes udseende mod vej og sti.

Der findes allerede en række godkendte typeprojekter for bebyggelsen, fx for carporte. Grundejerforeningen kan søge om godkendelse af nye typeprojekter hos Solrød Kommune. Nye projekter kan enten erstatte et tidligere typeprojekt eller fungere sideløbende med andre i forvejen godkendte typeprojekter.

Grundejerforeningen kan fastlægge yderligere bestemmelser om farvevalg på træværk og trælignende materialer i foreningens vedtægter. Foreningen skal i så fald selv håndhæve dette.

Solenergianlæg mv.

7.5

På bygninger kan der opsættes mindre solcelle, solvarmepaneler og solfangeranlæg med ikke-reflekterende overflader.
D
e dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen, skal tilpasses tagfladens hældning eller bygningens øvrige ydervægge og arkitektur.

Anlæg skal udføres i mørke farver.

Skiltning

7.6

Skiltning må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skilteregler og kræver Byrådets godkendelse.

Redegørelse til § 7.6

Retningslinjer for skiltning (skilteregler) fremgår af Solrød Kommuneplan 2021 (pr. 2022), og lokalplanområdet skal følge retningslinjerne for skiltning i boligområder i byzone.

Områder med fortrinsvist beboelse er mere følsomme overfor skiltning, reklamering og belysning. Det skal derfor tilstræbes, at skiltning udføres diskret uden at være til ulempe for omboende. 

 

8.1

De på kortbilag 2 viste grønne områder er udlagt og skal fastholdes som fælles rekreative opholdsarealer for bebyggelsen.

Parkeringspladser, klimatilpasningstiltag og nødvendige småbygninger, herunder eventuelt fælles affaldsløsninger, for bebyggelsen kan undtagelsesvis etableres på arealerne efter bestemmelserne, som er fastsat i denne lokalplan §§ 3.4, 5.4 og 6.4.

Hegn og hæk

8.2

I naboskel samt skel mod fællesarealer skal der etableres hegn i en højde af max 180 cm - enten som levende hegn (hæk), fast hegn med vandret afslutning eller en kombination af disse.
Levende hegn kan eventuelt suppleres med lavt trådhegn på indersiden af hækken.

I baghaver kan enden af haven (mod fællesarealer) være åbne (uden hegn eller hæk).

Faste hegn skal udføres i træ eller trælignende materialer, og ved indgang til forhaver med lodret bræddebeklædning for at sikre bebyggelsens helhedsudtryk mod vej og sti.

Redegørelse til § 8.2

Et af lokalplanens formål er at fastholde bebyggelsens helhedsudtryk. Med denne lokalplan har Solrød Kommune vurderet, at hegn med lodret bræddebeklædning er karakteristisk i forhaver (ved indgang til ejendommene).

Grundejerforeningen kan fastlægge yderligere bestemmelser om hegn, hegnstyper eller hæk i foreningens vedtægter, herunder også farvevalg på hegn. Foreningen skal i så fald selv håndhæve dette.

Vand og varme

9.1

Bebyggelsen forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a.

9.2

Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

9.3

Der kan etableres vedvarende energiforsyning.

Hvis der etableres anlæg til indvinding af solenergi, skal de dele af anlægget, som anbringes udvendigt på bygningen tilpasses bygningens arkitektur, jf. § 7.4.

Kloakering og befæstelsesgrad

9.4

Befæstelsesgraden i lokalplanområdet skal ved nyt byggeri og belægningsarbejde overholde Solrød Kommunes til enhver tid gældende spildevandsplan (0,4 for tæt-lav bebyggelse). Dette gælder for lokalplanområdet som en helhed - og ikke for de enkelte matrikler.

Hvis ikke dette kan overholdes, skal regnvandet forsinkes eller afledes på alternativ vis ‐ eksempelvis ved nedsivning, regnvandsopsamlingsanlæg eller forsinkelsesanlæg.

Redegørelse til § 9.4

Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand der forventes at blive afledt til afløbssystemet og for den maksimale del af arealet, der må befæstes (tildækkes) og dermed aflede regnvand til kloaksystemet uden forsinkelse eller tilbageholdelse. I befæstelsesgraden indgår også bebyggede/overdækkede arealer.

Det betyder, at maksimalt 40 % af det regnvand der lander på det areal, som lokalplanområdet dækker, må afledes uforsinket til den offentlige regnvandskloak. Hvis dette ikke kan overholdes, skal vandet, der falder på grunden, forsinkes eller afledes på alternativ vis, eksempelvis ved nedsivning.

Rent overfladevand fra terrasser og tagflader bør, hvor det er muligt, nedsives på egen grund eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Terrasse-, grus- og grønne arealer kan ved større regnskyl også aflede regnvand til den offentlige regnvandskloak, og bidragene fra denne type overflader skal derfor medregnes i den samlede befæstelsesgrad.

Der kan findes yderligere information om befæstelsesgrad i Solrød Kommunes Spildevandsplan eller ved at kontakte Solrød Kommune.
Du finder vores spildevandsplan her på kommunens hjemmeside under Planer og politikker for teknik- og miljøområdet.

9.5

Bebyggelsen skal kloakforsynes af KLAR Forsyning.

Antenner mv.

9.6

Der må ikke opsættes synlige udvendige antenner og lignende.

Paraboler må kun placeres på terræn i over­ensstemmelse med kommunens retningslinjer herfor, jf. de generelle rammer i Solrød Kommuneplan.

Redegørelse til § 9.6

For individuelle parabolantenner gælder følgende, jf. de generelle rammer for antenner i Solrød Kommuneplan 2021::

 1. Generelt skal det tilstræbes, at paraboler opsættes så diskret som muligt under hensyntagen til modtagerforholdene.
 2. Der må på hver ejendom placeres én parabol på maksimalt 1,00 m i diameter, når den placeres således, at overkant ikke overstiger mere end 2,50 m fra terræn, og parabolen ikke placeres tættere skel end 2,50 m.
 3. Eventuelt flere paraboler, eller paraboler placeret højere end angivet i punkt 2 eller tættere på skel end angivet i punkt 2 kræver bygningsmyndighedernes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde, hvorved bygningsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om parabolens placering.

Solrød Kommuneplan 2021 kan ses her (pr. 2022).

Mini-vindmøller mv.

9.7

Der kan ikke placeres mini-vindmøller og lignende inden for lokalplanområdet.

Redegørelse til § 9.7

Mini-vindmøller og lignende er ikke tilladt i byzone, jf. de generelle rammer i Solrød Kommuneplan 2021.

Se Solrød Kommuneplan 2021 her (pr. 2022).

Støj

9.8

Ved væsentlig ombygning eller genopførelse (fx efter brand) skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes.

Redegørelse til § 9.8

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside (pr. 2022). 

Miljøstationer

9.9

Inden for delområde II (fællesareal) kan der etableres fælles affaldsløsninger, eventuelt som nedgravede løsninger. Eventuelle miljøstationer kan inddækkes eller overdækkes i nødvendigt omfang.

Løsninger til håndtering af affald (miljøstationer) skal godkendes af Solrød Kommue inden etablering og skal etableres i overensstemmelse med Solrød Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Redegørelse til § 9.9

Solrød Kommunes regulativ for husholdningsaffald kan findes her på Solrød Kommunes hjemmeside (pr. 2022).

Lokalplaner

10.1

Lokalplan 312.1 for Bækbo, Dige-, Bro- og Klosterparken, Solrød Strand, aflyses for den del, som denne lokalplan omhandler (se § 2, stk. 1) med vedtagelsen af denne lokalplan.

10.2

Lokalplan 703.1 om Forbud mod spillehaller aflyses for det område, som denne lokalplan vedrører, idet der henvises til § 2, stk. 1 og § 3, stk. 5.

Servitutter/deklarationer

10.3

Følgende deklarationer forventes helt eller delvist aflyst med den endelige vedtagelse af denne lokalplan:

 • Deklaration lyst den 26. marts 1971 om græsarmeringsareal og om evt. fjernelse af dette aflyses i sin helhed.
 • Deklaration lyst den 23. oktober 1972 om oversigtsareal aflyses i sin helhed.
 • Deklaration lyst den 14. juli 1972 om bebyggelse, benyttelse mv. aflyses delvist, idet følgende bestemmelser aflyses:
  §§ 2, 4, 5, evt. 6, 7, 8 og 12.
  Således vil fremadrettet kun deklarationens §§ 3, 9, 10, 11, 13 og 14 fortsat gøre sig gældende.
11.1

Inden for lokalplanområdet er alle grundejere forpligtet til medlemskab af eksisterende grundejerforening, jf. deklaration lyst den 14. juli 1972.

11.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehold af fællesarealer inden for lokalplanområdet, som fastlagt i deklaration lyst den 14. juli 1972.

Redegørelse til § 11.2

Af samme deklaration (fra 1972) fremgår, at grundejerforeningen også skal forestå drift og vedligehold af veje i området. Men vejene er overgået til en del af det kommunale vejnet, så drift og vedligehold foretages af Solrød Kommune.

11.3

Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af Byrådet ved tinglysning.

Redegørelse til § 11.3

Ifølge Planlovens § 42 skal der indhentes samtykke fra Byrådet, hvis ejer (eller grundejerforening) ønsker at pålægge en eller flere ejendomme servitutbestemmelser om forhold, der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Dette gælder ved tinglysning - også af grundejerforeningens vedtægter.

Retsvirkninger

12.1

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af matrikler omfattet af denne lokalplan kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., som er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Mere væsentlig afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.