Baggrund og høring

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra grundejerforeningen for lokalplanområdet om at revidere det gældende plangrundlag for bebyggelsen.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede i december 2018 på baggrund af grundejerforeningens anmodning om revision af den gældende lokalplan, at der skulle foretages et servicetjek af lokalplanen med henblik på at vurdere, om den gældende lokalplan skulle revideres. Grundet en verserende sag i Planklagenævnet blev servicetjekket i december 2019 udskudt, indtil Planklagenævnet havde truffet en afgørelse.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede derefter i september 2020, at den gældende lokalplan 312.1 for Bækbo, Digeparken, Broparken og Klosterparken skulle revideres for en række emner, som fremgik af sagen med servicetjekket. Samtidig besluttede udvalget, at det nye lokalplangrundlag skulle deles op i 3 nye lokalplaner, herunder én ny lokalplan for bebyggelsen Klosterparken (som denne lokalplan omfatter). Denne lokalplan er den første reviderede plan ud af i alt 3 forventede nye lokalplaner.

Den 15. august 2022 godkendte Natur-, klima- og planudvalget at sende et lokalplanforslag og et tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 i høring.

Resultat af høring 

Lokalplanforslaget (med tilhørende forslag til tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2021) var i offentlig høring i perioden fra den 25. august til den 22. september 2022, begge dage medregnet.

Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget (og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1) den 6. september 2022.

Ved høringsperiodens udløb var indkommet fire skriftlige bemærkninger og ændringsforslag, som har givet anledning til følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • Lokalplanen er suppleret med mulighed for opsætning af markiser på boligerne i stueetagen mod forhaver og baghaver (se lokalplanen § 7.3).
  • Det er præciseret, at fællesarealer ikke indgår i beregning af bebyggelsesprocent for de enkelte boligejendomme (se lokalplanens § 6.1).
  • Lokalplanen er suppleret med mulighed for mindre drivhuse i forhaver og baghaver (se lokalplanens § 6.3).
  • Det er præciseret, at der kan opføres legehuse af normalt omfang, uden at det påvirker bebyggelsesprocenten på den enkelte boligejendom (se redegørelsen til lokalplanens § 6.3).
  • Lokalplanen er suppleret med at hegn også kan være en kombination af fast og levende hegn (se lokalplanens § 8.2).
  • Grundejerforeningens forpligtelser er reduceret, så de ikke omfatter drift og vedligehold af den kommunale vej (se lokalplanens § 11.2).
  • Det er præciseret, at Solrød Kommune kun skal godkende vedtægtsændringer, hvis disse tinglyses (se lokalplanens § 11.3).
  • Redegørelse til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg suppleres med vurdering af planernes indvirkning på yngle- eller rasteområder (Natura 2000-områder og bilag IV-arter).

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Se mere om miljøscreeningen her.