Lokalplanområdet nu og fremover

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger syd for Solrød Byvej, øst for Veststien og Køge Bugt Motorvejen, vest for Digeparken og afgrænses mod syd af Bækstien og Solrød Bæk.

Billede som viser lokalplanområdets placering

Figur 4: Lokalplanområdets placering i nærområdet.

 

Bebyggelsen er opført i 1973 som sammenhængende rækkehuse i 2 etager med sadeltag i bølgeeternit med 20 graders taghældning. Gavle er udført i lyst/hvidt murværk og øvrige facader med træbeklædning. De enkelte boligenheder adskilles med en fremspringende mur i samme murværk som gavle.

De flere boliger har etableret et udhus i forhaven samt et vindfang ved indgangen til boligen.

Foto af eksistsrende bebyggelse i 2022 med forhaver

Figur 5: Foto af den eksisterende bebyggelse med forhaver.


I baghaven har ejendommene mulighed for at etablere en overdækket terrasse, og det har mange benyttet sig af. 

foto af eksisterende bebyggelse med baghaver (2022).

Figur 6: Foto af den eksisterende bebyggelse med baghaver.


Boligerne er hver især udstykket til selvstændige ejendomme. Derudover er der et større fælles friareal, hvorpå der også er etableret fælles parkeringspladser med en række carporte. Den hidtil gældende lokalplan har givet mulighed for en carport på fællesarealet pr. bolig - dette er dog ikke blevet benyttet af alle (pr. 2022).

Vejadgang til området sker fra Solrød Byvej via Karsemosevej og videre til Klosterparken. Der er derudover stiforbindelse fra området både til Bækstien og Veststien.

Området er lavtliggende i forhold til det omgivende terræn og Solrød Bæk og store dele af området er registreret i risiko for klimarelaterede oversvømmelser (se eventuelt mere under afsnittet om klimatilpasning under Anden planlægning).

Der er medlemspligt af en grundejerforening inden for området (Grundejerforeningen Klosterparken pr. 2022), jf. tinglyst deklaration.

Fremtidige forhold

Bestemmelserne i planen påvirker ikke ved områdets nuværende lovlige forhold, men træder i kraft ved fremtidige ændringer inden for området.

Lokalplanen lægger op til at områdets anvendelse fastholdes som boligområde.

Derudover åbnes der op for, at der på fællesarealerne kan etableres afværgeforanstaltninger for at håndtere klimarelaterede oversvømmelser, fx i form af regnvandsbassiner.

Anvendelsesbestemmelserne suppleres desuden med et forbud mod etablering af spillehaller i bebyggelsen, for at opretholde Byrådets politik for spillehaller.

Lokalplanen lægger op til, at der fremadrettet gives mulighed for overdækninger både i forhaver (fx til cykler) og i baghaver. Desuden giver lokalplanen som noget nyt mulighed for mindre drivhuse.

Fremadrettet lægges der også op til muligheden for etablering af solceller/solvarmeanlæg samt ovenlysvindue/udluftning i tag i forbindelse med badeværelser (for de boliger, hvor badeværelset ikke er placeret op ad en gavl).

Bebyggelsesprocenten skal fremadrettet beregnes for den enkelte ejendom i stedet for af området som helhed. Der indarbejdes lige mulighed for småbygninger på hver ejendom, uanset at de enkelte boliger varierer i størrelsen.

Lokalplanen lægger således op til, at den enkelte ejendom overvejende får en anelse øget byggemulighed, men samlet set forventes fortsat en bebyggelsesprocent for området som helhed på max 40 overholdt (i kommuneplanrammen).

Krav om at småbygninger skal opføres efter et af Solrød Kommune godkendt typeprojekt fastholdes i denne lokalplan. Dette er for at sikre et helhedsudtryk fastholdes i den samlede bebyggelse.

Lokalplanen lægger op til, at der fremadrettet er mulighed for både faste og levende hegn (hæk). Ligesom krav om etablering af hæk omkring p-arealer forventes at bortfalde.

Som følge af at store dele af området er i risiko for oversvømmelse fra klimarelaterede hændelser, lægger lokalplanen også op til, der kan ske afværgeforanstaltninger inden for området. Det vil være relevant at se på mulighed for at lave fx regnvandsbassin eller lignende på en del af fællesarealerne.

Lokalplanen lægger også op til, at der fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent for fællesarealerne, forbeholdt til carporte og øvrige nødvendige småbygninger for bebyggelsens daglige drift og til beboernes rekreative formål.

Som noget nyt giver lokalplanen også mulighed for etablering af eventuelt fremtidige fælles miljøstationer (affald).

Lokalplanen lægger ikke op til ændringer af vej-, sti- eller parkeringsforhold. Men der er mulighed for at etablere flere parkeringspladser i området, inden for delområde II (fællesarealer).

Hvis en del af det grønne fællesareal udnyttes til nye parkeringspladser, udløser det formodentligt et krav om håndtering af regnvand. Placering og udformning skal desuden godkendes af Solrød Kommune.