Miljøforhold

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor “screenes”, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Ud fra “screeningen” beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. 

Forslag til lokalplan 312.2 for Klosterparken, Solrød Strand, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 giver mulighed for en mindre forøgelse af bebyggelsesprocenten (til småbygninger) samt mulighed for etablering af klimatilpasningstiltag. Lokalplanen giver ikke mulighed for flere boliger, end der er etableret i området i dag og ændrer ikke væsentligt på de overordnede forhold inden for lokalplanområdet. Lige som lokalplanens indhold ikke forventes at påvirke bilag IV-arter (jf. Miljøvurderingsloven).

Det var derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af “screeningen” af Forslag til lokalplan 312.2 for Klosterparken, Solrød Strand, med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 1 ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene.

Byrådets beslutning blev offentliggjort samtidig med planforslagene sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Se resultat af miljøscreeningen af planforslaget her.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en beslutning om, at planen ikke skal miljøvurderes, skal dette ske i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget.
Klagen skal sendes til Planklagenævnet og være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget. dvs. klagen skal indgives senest den 22. september 2022.

Læs mere om klagevejledning her.