Byens andre funktioner

Her kan du læse, hvordan denne lokalplan forholder sig til byens øvrige funktioner.

Der må ikke placeres detailhandel inden for lokalplanområdet.

Det vurderes, at området kan forsynes fra bymidten Solrød Center, der ligger ca. 800 meter fra området og hvortil man nemt kan komme enten via stisystemet eller via lokale veje.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj skal overholdes ved væsentlig ombygning eller genopførsel efter brand, jf. lokalplanens § 9.8.

Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a.

Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med kollektiv varmeforsyning.

Uanset lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, er Byrådet forpligtet til at skulle dispensere, når ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse (dvs. bebyggelsen opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibebyggelse), jf. Planlovens § 19, stk. 4.

Som led i kommunens klimatilpasningsplan ønsker Solrød Kommune at mindske overbelastning af kommunens regnvandskloakker, vandløb og søer for at forebygge oversvømmelser. Befæstelsesgraden i lokalplanområdet må derfor max være 0,4 for området som helhed.

Befæstelsesgraden er både et udtryk for, hvor meget regnvand der forventes at blive afledt til afløbssystemet (afløbskoefficienten) og for den maksimale del af arealet, der må befæstes og dermed aflede regnvand til kloaksystemet. Hvis ikke dette kan overholdes, skal vandet der falder på grunden, forsinkes eller afledes på alternativ vis, eksempelvis ved nedsivning.

Vand fra området håndteres jævnfør den til enhver tid gældende Spildevandsplan for Solrød Kommune.

Jord skal som udgangspunkt genindbygges på ejendommene/området.

Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er beliggende knapt en kilometer fra Solrød Strand Station med S-tog og busholdeplads.

Derudover er der busstoppested (i begge retninger) for linjerne 215 og 220 på Solrød Byvej ved Veststien (pr. juni 2022).