Anden planlægning

Herunder kan du læse om, hvordan lokalplanen forholder sig til anden relevant planlægning.

Landsplandirektivet Fingerplan 2019 omfatter alle hovedstadsområdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse,
grønne kiler, trafikanlæg m.m.

Klosterparken er beliggende indenfor ”byfingrene” i Fingerplan 2019. Lokalplan 312.2 for Klosterparken i Solrød Strand har til formål at fastlægge bestemmelser for en eksisterende bebyggelse samt eventuelt fremtidige småbygninger, og medfører således ikke ændringer, der er i uoverensstemmelse med Fingerplan 2019.

Lokalplanområdet var før denne omfattet af ramme 312 i Solrød Kommuneplan 2021.

Rammeområde 312 var udlagt til offentlige formål (institutioner for yngre og ældre) samt boligområde med række- og kædehuse i max 1 etage med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten må max være 40 og skal beregnes for området som helhed. Dette er i praksis svært at håndhæve, idet rammen også dækker over bebyggelserne Digeparken, Broparken og Bækbo.

Da bebyggelsen Klosterparken oprindeligt er opført i 2 etager (og ikke kun i én etage med udnyttet tagetage) var rammens (312) indhold ikke i overensstemmelse med de eksisterende, lovlige forhold for denne bebyggelse. Den resterende del af ramme 312 overholder den nuværende rammes bestemmelser for hvad angår højden på bebyggelsen.

Derfor er ramme 312 blevet revideret med det tilhørende kommuneplantillæg nr. 1, så rammeområdet opdeles i 2 nye rammeområder 312 A for bebyggelse i max 1,5 etage (Digeparken, Broparken og en del af Bæktoften) og 312 B for bebyggelse i max 2 etager (Klosterparken).

Indholdet i den nye ramme 312 B (Klosterparken) er justeret med hensyn til antal etager (til max 2 etager), mens indholdet i ramme 312 B er det samme som i den hidtil gældende 312 (på nær afgrænsningen, som nu er uden Klosterparken). Bebyggelsesprocenten fastholdes til 40 for områdets som helhed i rammerne, men kan beregnes på anden vis i lokalplanen.
Også risikoen for klimarelaterede oversvømmelser er opdateret i forhold til de nye rammeområdeafgrænsninger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 har været i høring samtidig med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen.

Du kan se kommuneplantillæg her i vores digitale kommuneplan (pr. 2022).

Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at der skal tages hensyn til grundvandet.

Der må som hovedregel ikke ske arealanvendelse, som udgør en fare for forurening af grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Bestemmelserne i lokalplan 312.2 for Klosterparken vurderes ikke at være i strid med dette.

Lokalplaner

Ved endelig vedtagelse af lokalplan 312.2 for Klosterparken ophæves den hidtil gældende lokalplan 312.1 for Bækbo, Digeparken, Broparken og Klosterparken for den del, der er omfattet af lokalplanområdet i denne lokalplan (Klosterparken).

Derudover aflyses lokalplan 703.1 om Forbud mod spillehaller ved vedtagelse af denne lokalplan for det område som lokalplan 312.2 for Klosterparken omfatter, idet bestemmelsen om forbud mod spillehaller er indarbejdet i nærværende lokalplan (§ 3.6).

Deklarationer (servitutter)

Ved lokalplanens udarbejdelse er der gennemført en undersøgelse af tinglyste deklarationer (servitutter), og resultatet af servitutundersøgelsen er, at en række deklarationer kan aflyses helt eller delvist med denne lokalplans endelige vedtagelse. 

Se oversigt over deklarationer, som forventes aflyst med denne lokalplan i § 10.3.

Aflysninger vil blive foretaget efter denne lokalplan er vedtaget og trådt i kraft.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, hvorfor der skal redegøres for lokalplanens eventuelle visuelle konsekvenser.

Lokalplan 312.2 for Klosterparken, Solrød Strand, giver ikke mulighed for ændringer af bebyggelsen, som kan ses fra kysten. Lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at medføre en afgørende visuel ændring af den eksisterende bebyggelse langs kystlinjen, da etageantallet og bebyggelsens højde ikke ændres, samt fordi byggeriet ikke vurderes at blive synligt fra kysten (Køge Bugt), idet det afskærmes af andre højere bygninger og beplantning i Solrød Kommune.

her er vist et kort over kystnærhedszonen i Solrød Kommune.

Figur 7: Kort med angivelse af kystnærhedszonen (lyseblå markering) i Solrød Kommune. Den skravede del er byzonen (fra Solrød Kommuneplan 2021).

Natura 2000-områder

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

De nærmeste Natura 2000-områder ligger hhv. ca. 1,5 km (Ølsemagle Strand og Staunings Ø) og ca. 3,5 km (Gl. Havdrup Mose). Regnvand afledes ikke til disse områder. Alene på grund af afstanden vurderes, at gennemførelse af planerne ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt. Resultatet af screeningen medførte, at der ikke skal foretages en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter 

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

De områder planforslagene omfatter består udelukkende af eksisterende bebyggelse (bebygget areal). Der er således ingen naturarealer, beplantninger af væsentlig udstrækning eller lignende. Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde for plante- eller dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.

Det kan dog ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som enten fødesøgningsområde langs bebyggelsen, eller at bygningerne benyttes som overvintrings- eller sommerresidens for arter af flagermus. Det vurderes dog samlet, at planområdet enten ikke benyttes af flagermus overhovedet, eller at det udgør et uvæsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Størstedelen af lokalplanområdet er i risiko for klimarelaterede oversvømmelser, hvorfor lokalplanen indeholder mulighed for etablering af afværgeforanstaltninger, fx i form af regnvandsbassiner.

udsnit fra oversvømmelseskort fra kommuneplanen

Figur 8: Udsnit af oversvømmelseskortet, som viser risiko for klimarelaterede oversvømmelser i området (hentet fra Solrød Kommuneplan 2021).

Se redegørelseskort for oversvømmelse her i Solrød Kommuneplan 2021 (pr. 2022).